Stopnja 1:
 

 • sposobnost reagiranja v tujem jeziku v enostavnih situacijah

 • sposobnost uporabe števil

 • črkovanje

 • odgovarjanje in postavljanje osnovnih vprašanj o sebi, prijateljih in družini

 • osnovno opisovanje aktivnosti v prostem času

 • zmožnost razumevanje krajših izjav v tujem jeziku, v kolikor so izgovorjene počasi

 

Stopnja 2:
 

 • razumevanje sporočil v enostavnih vsakodnevnih pogovorih

 • izpeljava preproste organizacijske dejavnosti (rezerviranje kart za določeno prireditev, sestavljati vabila...nakupovanje v  tujem jeziku

 • obisk zdravnika in izražanje počutja

 • opisovanj osnovnih preteklih dogodkov

 • izražanje mnenja

 • opisovanje slik

 • sestava kratkega vabila, pisma

 • poudarek na izgovorjavi

 

Stopnja 3:
 

 • izražanje pozitivnega in negativnega mnenja o osebah in dogajanjih

 • izražanje čustev in občutkov (veselja, strah, zaskrbljenost, dvom,...)

 • podajanje informacij, usmerjanje, opisovanje poti

 • kompleksnejše opisovanj preteklih dogodkov

 • izražati mnenje o aktualnih dogodkih

 • opisovanje poklica oz. delovnega dne

 • razumevanje preprostejših in krajših tekstov v tujem jeziku

 • poudarek na izgovorjavi

 

Stopnja 4:
 

 • uporaba tujega jezika v javnih ustanovah (pošta, banka, carina ali policija)

 • razumevanje vsakdanjih pogovorov in podanih informacij

 • pridobivanje različnih informacij

 • izražanje želja, začudenja, presenečenja

 • kratek povzetek poročil iz medijev (televizija, radio, časopis)

 • zastopati svoje mnenje oz. izražati stališče do neke teme

 • podajanje mnenje drugih oseb naprej

 • obvladovanje vsakdanjih situacij

 

Stopnja 5:
 

 • razumevanje avtentičnih besedil in daljših pogovorov

 • vodenje enostavnih pogajanj

 • dogovarjanje terminov

 • izražanje nezadovoljstva, kritike (zavrnitev hrane, reklamacija,…)

 • izvedba kratke predstavitve

 • iz daljših besedil izluščiti pomembne informacije

 • poudarek na govoru

 

Stopnja 6:
 

 • razumeti večino pogovornega jezika

 • telefonski pogovori in sodelovanje pri pogovorih različnih tematik

 • izmenjati in povprašati po informacijah o vsakdanjih temah

 • utemeljiti stališče, odločitve

 • opisovati vaša čustva v določenih situacijah

 • razumeti opise izdelkov in navodil

 • pravilno izražanje v znanih vsakodnevnih situacijah

 

Stopnja 7:
 

 • »small talk«

 • oblikovati vljudne prošnje in povpraševanja

 • izražanje kritike

 • prepoznati grobe, nevljudne in pogovorne izraze ter kletvice

 • podati nasvete in jih utemeljiti

 • razumevanje pregovorov in idiomov

 • razumevanje daljših strokovnih besedil

 

Stopnja 8:
 

 • razumevanje podrobnosti pri predavanjih vam znanih tem

 • za nekoga pustiti daljše sporočilo (npr. telefonski odzivnik)

 • brez predhodne priprave govoriti na neko temo dlje časa

 • napisati enostavnejša uradna pisma

 • pravilno stilno oblikovati uradna pisma

 • povzemanje besedil s ključnimi besedami

 • brati in razumeti daljša znana besedila brez slovarja

 • tekoče odzivanje na vsakodnevne situacije z naravnimi govorci jezika

 • razumevanje uradniškega jezika in razumevanje enostavnih pogodbenih besedil