Splošno neformalno izobraževanje odraslih

Namen Programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO) je zviševanje splošne izobraženosti in razvoj ključnih kompetenc odraslega prebivalstva v Republiki Sloveniji za dejavno vključevanje v življenje in delo.
 


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

 


Dvig ravni pismenosti

Micro Team, d.o.o. je bil izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013 za izvajanje naslednjih programov:

  • Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
  • Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO)
  • Izzivi podeželja (UŽU IP)


Projekt se bo izvajal od 1.9.2010 do 30.6.2013. V tem obdobju bomo v vsakem šolskem letu izvedli 1 tečaj Računalniška pismenost za odrasle, 8 tečajev Računalniško in digitalno opismenjevanje in 1 tečaj Izzivi podeželja.
 

Programi so sofinancirani iz strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada, zato so tečaji za udeležence brezplačni.


 

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019

EU-skladi

Podjetje Micro Team, d.o.o je bil kot en izmed partner v konzorciju, izbran na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, za izvajanje operacije Pridobivanje kompetenc 2016-2019. Cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence ciljne skupine zaposlenih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. V obdobju od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2019 bomo izvajali naslednjih programe izobraževanja in usposabljanja:


Javno veljavni programi in usposabljanja:

- Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU IP)
- Računalniška pismenost za odrasle.


Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO programi):

- Digitalni svet
- E-bližnjice do javnih storitev
- Digitalna fotografija - prvi koraki z digitalno fotografijo
- Spoznajmo socialna omrežja
- Pametne naprave v službi in doma
- Avtomati v poklicnem in vsakdanjem življenju
- Elektronsko bančništvo.
 

Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oz. certifikata (programi priprav):

- Program priprav za pridobitev evropskega računalniškega certifikata ECDL - Windows in Internet z e-pošto ter predstavitve
- Program priprav za pridobitev evropskega računalniškega certifikata ECDL - Word
- Program priprav za pridobitev evropskega računalniškega certifikata ECDL - Excel
- Program priprav na NPK vodja projektne naloge
- Program priprav na NPK vzdrževalec cest/vzdrževalka cest.
 

Udeležba v programih je za udeležence BREZPLAČNA, saj operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

 

Programi, ki smo jih že zaključili:

RDO-digitalna fotografija - prvi koraki z digitalno fotografijo (15.10.2016 - 31.10.2016)

Računalniška pismenost za odrasle (26.10.2016 - 10.11.2016)

Priprave za pridobitev ECDL certifikata - Excel (18.10.2016 - 31.10.2016)

Priprave za pridobitev ECDL certifikata - Word (27.10.2016 - 5.11.2016)

RDO digitalni svet (4.10.2016 - 31.10.2016)

RDO digitalni svet (15.12.2016 - 13.1.2017)

Računalniška pismenost za odrasle (5.1.2017 - 20.1.2017)

Računalniška pismenost za odrasle (23.1.2017 - 3.2.2017)

Priprave za pridobitev ECDL certifikata - Word (1.2.2017 - 6.2.2017)

Računalniška pismenost za odrasle (6.2.2017 - 20.2.2017)

Priprave za pridobitev ECDL certifikata - Excel (20.3.2017 - 23.3.2017)

Priprave za pridobitev ECDL certifikata - Excel (10.4.2017 - 13.4.2017)

Priprave za pridobitev ECDL certifikata - Excel (5.6.2017 - 8.6.2017)

UŽU - izzivi podeželja (5.4.2017 - 23.6 2017)

Priprave za pridobitev ECDL certifikata - Excel (10.7.2017 - 17.7.2017)

Priprave za pridobitev ECDL certifikata - Excel (4.9.2017 - 7.9.2017)

Računalniška pismenost za odrasle (2.10.2017 - 17.10.2017)

Priprave za pridobitev ECDL certifikata - Excel (4.12.2017 - 7.12.2017)

Računalniška pismenost za odrasle (13.11.2017 - 24.11.2017)

Priprave za pridobitev ECDL certifikata - Excel (8.1.2018 - 11.1.2018)

Priprave za pridobitev ECDL certifikata - Excel (12.2.2018 - 15.02.2018)

Računalniška pismenost za odrasle (5.3.2018 - 16.3.2018)

Računalniška pismenost za odrasle (4.6.2018 - 15.6.2018)

UŽU - izzivi podeželja (1.3.2018 - 13.6.2018)

RDO digitalni svet (7.5.2018 - 18.5.2018)

Priprave za pridobitev ECDL certifikata - Word (14.6.2018 - 20.6.2018)

Računalniška pismenost za odrasle (24.8.2018-31.8.2018)

Računalniška pismenost za odrasle (21.1.2019-26.3.2019)

RDO digitalni svet (28.1.2019-11.2.2019)

Priprave za pridobitev ECDL certifikata - Excel (14.1.2019-17.1.2019)

 

        Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 -EU-skladi                                                                 

CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE (CPK) – BREZPLAČNO ZA ZAPOSLENE IN BREZPOSELNE

Micro Team, d.o.o. je bil skupaj z Zasavsko ljudsko univerzo ter Srednjo tehniško in poklicno šolo Trbovlje  uspešen na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Skupaj so pridobili sredstva za delovanje Centra za pridobivanje kompetenc Zasavje (CPK), kar pomeni v praksi številna brezplačna usposabljanja za zaposlene in brezposelne. Prijavitelj in nosilec knozorcija je Zasavska ljudska univerza.

S programi centra CPK bomo povečevali vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšati njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Naš cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 - nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

KDO SE LAHKO VKLJUČI: Ciljna skupina javnega razpisa so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 - nižje in srednje poklicno izobraževanje), in manj usposobljeni s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

 

Programi, ki jih bomo izvajali:

-Programi UŽU

-Računalniška pismenost za odrasle

-Neformalni izobraževalni programi za odrasle

-Priprave na opravljanje izpitov

-Računalniška digitalna pismenost

 

Trajanje projekta: 14. 9. 2018 do 31. 10. 2022

Dejavnosti projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2018-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Vrednost projekta: 712.692,12 €

 

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

Povezava EU skladi: http://www.eu-skladi.si

Podrobnosti o razpisu so objavljene na
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1640 

Tečaji se izvajajo v prostorih Gasilskega društva Trbovlje, Savinjska cesta 35, Trbovlje.

Za več informacij o projektu in prijavo na tečaj pokličite na 01-513-14-52 (Mateja Koderman, mag. posl. ved).

 

Programi, ki se že izvajajo:

(14) Excel - osnovni  2021: 9.7.,14.7.,15.7.,16.7.,19.7.,20.7., 22.7.,23.7.

(13) Excel - osnovni  2020: 1.10.,2.10.,5.10.,6.10.,7.10.,9.10.,12.10.,13.10.

(12) Soočanje s spremembami in s stresom v delovnem okolju in učinkovito reševanje konfliktov 2020: 1.10.,5.10.,8.10.,14.10.

(11) Računalniška pismenost za odrasle 2020: 1.10.,2.10.,5.10.,6.10.,7.10.,8.10.,9.10.,12.10.,13.10.,14.10.

(10) Spletna orodja za komunikacijo na daljavo 2020: 1.10.,2.10.,5.10.,6.10.,7.10.,8.10.,9.10.,12.10.

(9) UŽU Izzivi podeželja 2019: 16.4.,23.4.,9.5.,16.5.,23.5.,30.5.,3.9.,6.9.,17.9.,20.9.,27.9.,4.10.,11.10.,18.10.,22.10.,5.11.,8.11.,15.11.,22.11.,29.11.,3.12.,6.12.,10.12.,13.12.

(8) Priprave na ECDL - Excel priprave za pridobitev evropskega računalniškega certifikata 2019: 19.2.,20.2.,25.2.,26.2.,4.3.,5.3.

(7) Excel - osnovni 2019: 20.5.,21.5.,22.5.,23.5.,24.5.,27.5.,28.5.,29.5.

(6) Word - nadaljevalni 2019: 8.4.,9.4.,10.4.,11.4.,15.4.,16.4.,17.4.,18.4.

(5) Excel - osnovni 2019: 6.5.,7.5.,8.5.,9.5.,10.5.,13.5.,14.5.,15.5.

(4) Excel - osnovni 2019: 3.4.,4.4.,5.4.,8.4.,9.4.,10.4.,11.4.,12.4.

(3) Tečaj angleščine (raven A2) 2019: 4.3.,5.3.,11.3.,12.3.,18.3.,19.3.,25.3.,26.3.,1.4.,2.4.

(2) Tečaj angleščine (raven A1) 2019: 4.2.,6.2.,11.2.,13.2.,14.2.,18.2.,19.2.,20.2.,25.2.,26.2.

(1) Računalniška pismenost za odrasle 2019: 6.5.,7.5.,8.5.,9.5.,10.5.,13.5.,14.5.,15.5.,16.5.,17.5.

 

OBVESTILO

V kolikor vas zanima udeležba na katerem od zgoraj navedenih tečajev, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo poslali vabilo za izbrano delavnico.

 

        Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 -EU-skladi                                                                 

KORAK – KOMPETENCE ZA RAZVOJ KARIERE 2018-22

V okviru javnega razpisa smo pridobili sredstva, ki jih bomo namenili za izobraževanja brezposelnih in zaposlenih, za njihov osebni in karierni razvoj. Projekt je namenjen tako podjetjem kot posameznikom.

Širok nabor programov vključuje vsebine iz:

- računalniške in digitalne pismenosti,

- tujih jezikov,

- slovenskega jezika za tujce,

- komunikacije,

- motivacije,

- veščin vodenja,

- reševanja konfliktov,

- usposabljanj za življenjsko uspešnost.

 

Neformalni programi se z vsebino prilagajajo potrebam delodajalcev in njihovih zaposlenih. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje pred, med in po zaključku izobraževanja.

Vsi programi so za udeležence in podjetja BREZPLAČNI.

 

Programi so namenjeni osebam, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so zaposleni ali brezposelni

- starejši od 45 let

- niso upokojenci

Prednost bodo imele osebe, ki imajo zaključeno največ 4-letno srednjo šolo.

Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

 

Trajanje projekta: 14. 9. 2018 do 31. 10. 2022

Dejavnosti projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2018-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

 

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

 

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

Za več informacij o projektu in prijavo na tečaj pokličite na 01-513-14-52 (Mateja Koderman, mag. posl. ved).

 

Programi, ki se že izvajajo:

(31) Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL - Excel 2021: 3.6.,4.6.,7.6.,10.6.,14.6.,16.6.

(30) Računalniška pismenost za odrasle 2021: 1.6.,2.6.,3.6.,4.6.,8.6.,9.6.,10.6.,11.6.,15.6.,17.6.

(29) Angleščina na ravni B1 2021: 15.3.,16.3.,17.3.,18.3.,19.3.,22.3.,23.3.,24.3.,25.3.,26.3.,29.3.,30.3.

(28) UŽU knjige so zame 2021: 22.3.,23.3.,24.3.,25.3.,26.3.  

(27) UŽU knjige so zame 2021: 15.3.,16.3.,17.3.,18.3.,19.3.

(26) RDO Excel 2021: 3.3.,5.3.,8.3.,10.3.,12.3.,15.3.,17.3.,19.3.

(25) RDO Excel 2021: 15.3.,16.3.,17.3.,18.3.,19.3.,22.3.,23.3.  

(24) Angleščina na ravni A2 2020: 2.9.,3.9.,7.9.,8.9.,14.9.,15.9.,21.9.,22.9.,28.9.,29.9.,5.10.,6.10.

(23) Spletna orodja za komunikacijo na daljavo 2020: 28.9.,29.9.,30.9.,1.10.,2.10.,5.10.,6.10.,7.10.,8.10.,9.10.

(22) Soočanje s spremembami in s stresom v delovnem okolju in učinkovito reševanje konfliktov 2020: 14.9.,15.9.,17.9.,18.9.

(21) Soočanje s spremembami in s stresom v delovnem okolju in učinkovito reševanje konfliktov 2020: 3.1.,4.1.,7.1.,11.1.

(20) MS Word, MS Excel 2020: 14.1.,16.1.,21.1.,23.1.,30.1.,4.2.,6.2.,11.2.,13.2.,3.3.

(19) Soočanje s spremembami in s stresom v delovnem okolju in učinkovito reševanje konfliktov 2019: 3.12.,4.12.,6.12.,10.12.

(18) Angleščina na ravni A2 (vmesna raven) 2019: 4.11.,5.11.,7.11.,11.11.,14.11.,18.11.,21.11.,25.11.,28.11.,2.12.,5.12.,9.12.,12.12.,16.12.,19.12.

(17) Pametne naprave v službi in doma 2019: 11.12.,12.12.,13.12.,16.12.,17.12.,18.12.,19.12.,20.12.

(16) UŽU knjige so zame 2019: 22.2.,1.3.,8.3.,15.4.,25.4.

(15) Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL - Excel  2019: 8.5.,9.5.,10.5.,13.5.,14.5.,15.5.

(14) Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL - Word 2019: 9.5.,10.5.,14.5.,15.5.,16.5.,17.5.

(13) Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL - Excel 2019: 18.2.,20.2.,4.3.,6.3.,12.3.,14.3.

(12) RDO Excel 2019: 10.5.,17.5.,24.5.,27.5.,29.5.

(11) Urejanje dokumentov s programom MS Word 2019: 6.5.,7.5.,8.5.,9.5.,10.5.,13.5.,14.5.,15.5.

(10) Urejanje dokumentov s programom MS Word 2019: 27.3.,28.3.,29.3.,1.4.,2.4.,3.4.,4.4.,5.4.

(9) RDO Excel 2019: 22.3.,25.3.,26.3.,27.3.,28.3.

(8) Pametni telefon - kaj pa pametni uporabniki? 2019: 1.4.,2.4.,3.4.,4.4.,5.4.,8.4.,9.4.,10.4.

(7) Soočanje s spremembami in s stresom v delovnem okolju in učinkovito reševanje konfliktov 2019: 7.5.,9.5.,14.5.,16.5.

(6) Soočanje s spremembami in s stresom v delovnem okolju in učinkovito reševanje konfliktov 2019: 5.3.,7.3.,12.3.,18.3.

(5) Soočanje s spremembami in s stresom v delovnem okolju in učinkovito reševanje konfliktov 2019: 4.3.,6.3.,11.3.,13.3.

(4) Soočanje s spremembami in s stresom v delovnem okolju in učinkovito reševanje konfliktov 2019: 17.4.,23.4.,24.4.,8.5. 

(3) Angleščina na ravni A1 (preživetvena raven) 2019: 4.2.,6.2.,11.2.,13.2.,15.2.,18.2.,20.2.,22.2.,25.2.,27.2.,1.3.,4.3.,6.3.,8.3.,12.3.,19.3.,26.3.,2.4.,9.4.,16.4.

(2) Nemščina na ravni A1 (začetna raven) 2019: 18.3.,20.3.,21.3.,25.3.,27.3.,1.4.,2.4.,3.4.,4.4.,8.4.,10.4.,11.4.,15.4.,17.4.,18.4.

(1) Angleščina na ravni A1 (preživetvena raven) 2019: 11.3.,13.3.,15.3.,18.3.,20.3.,22.3.,25.3.,27.3.,29.3.,1.4.,3.4.,5.4.,8.4.,10.4.,12.4.

 

OBVESTILO

V kolikor vas zanima udeležba na katerem od zgoraj navedenih tečajev, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo poslali vabilo za izbrano delavnico.

 

        Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 -EU-skladi                                                                 

TPK 2018 - 2022 LU Ajdovščina

Vabimo vas k vpisu na strokovna, brezplačna izobraževanja za zaposlene in brezposelne nad 45+, ki smo jih za vas zasnovali na podlagi potreb in zahtev na trgu dela. Namenjeni so vsem vam, ki želite izboljšati svoje temeljne in poklicne kompetencepovečati svojo zaposljivost in uspešnost pri opravljanju delovnih nalog ter razviti svoje podjetniške sposobnosti ali dejavnost.

 

Programi so namenjeni osebam, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so zaposleni ali brezposelni

- starejši od 45 let

- niso upokojenci

Prednost bodo imele osebe, ki imajo zaključeno največ 4-letno srednjo šolo.

Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

 

Trajanje projekta: 14. 9. 2018 do 31. 10. 2022

Dejavnosti projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2018-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

 

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

 

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

Za več informacij o projektu in prijavo na tečaj pokličite na 01-513-14-52 (Mateja Koderman, mag. posl. ved).

 

Programi, ki se že izvajajo:

- UŽU Izzivi podeželja 2019: 1.2.,5.2.,15.2.,22.2.,1.3.,5.3.,8.3.,15.3.,22.3.,29.3.,5.4.,9.4.,12.4.,19.4.,26.4.,7.5.10.5.,17.5.,24.5.,31.5.

- Programi priprave na izpite iz slovenščine 2020: 2.9.,3.9.,7.9.,9.9.,14.9.,16.9.

- RDO Excel 2021: 16.3.,18.3.,22.3.,23.3.,25.3.,29.3.,30.3.,1.4.

 

OBVESTILO

V kolikor vas zanima udeležba na katerem od zgoraj navedenih tečajev, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo poslali vabilo za izbrano delavnico.