Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica. Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. NPK vam tako omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite ter ne izgubljate dragocenega časa za učenje tistega, kar že znate.

Postopek pridobivanja NPK se v splošnem deli na tri sklope in sicer v 1. sklopu se opravi prijava kandidata, v 2. sklopu sledi svetovanje kandidatu in priprava njegove zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja …), v 3. sklopu pa se opravlja preverjanje in potrjevanje NPK.

Na tečaju se boste naučili samostojno opravljati tako osnovna kot tudi bolj strokovno poglobljena knjigovodska dela. Na predavanjih in vajah boste obravnavali tematike kot so posebnosti gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, davki, dajatve in računovodski izkazi, različni načini vodenja knjigovodstva, knjiženje, obračunavanje in izdelava poslovnega izida. Program zajema vse vsebine, ki jih potrebujete za pristop k izpitu za nacionalno poklicno kvalifikacijo kot Knjigovodja/Knjigovodkinja.

 

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
vodi poslovne knjige
 • oblikuje glavno in pomožne knjige
 • odpira in zapira poslovne knjige
 • sistematično postavi kontni načrt in ga dopolnjuje
 • sistematično postavi šifrant stroškovnih mest, stroškovnih nosilcev in druge šifrante v poslovnih knjigah
 • spremlja poslovne dogodke z razvrščanjem knjigovodskih podatkov, skladno z določenimi pravili, v različne vrste poslovnih knjig
 • pozna sistematično oblikovati kontni načrt šifrant stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev in druge šifrante
 • pozna naloge in pomen finančnega in stroškovnega knjigovodstva
 • pozna naloge knjigovodstva osnovnih sredstev
 • pozna naloge materialnega oziroma blagovnega knjigovodstva
 • pozna naloge knjigovodstva davkov

pri vodenju poslovnih knjig kandidat:
-izdela kontni načrt oziroma del kontnega načrta za:

 • gospodarske družbe
 • uporabnike enotnega kontnega načrta
 • proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje

-za primer konkretnega podjetja izdela:

 • šifrant stroškovnih mest
 • šifrant stroškovnih nosilcev

-opiše knjigovodstvo osnovnih sredstev:

 • povezava registra osnovnih sredstev z glavno knjigo
 • razliko med amortizacijo in odpisom vrednosti
 • spremljanje pridobitve in odtujitve osnovnega sredstva

-opiše razlike med materialnim, blagovnim knjigovodstvom in knjigovodstvom proizvodnje ter njihove značilnosti

zbira in ureja knjigovodske podatke

prevzema izvirne knjigovodske listine
izvaja formalno kontrolo knjigovodskih listin
izdeluje izvedene knjigovodske listine
pozna poslovne dogodke
pozna knjigovodske listine

pri urejanju knjigovodskih podatkov kandidat:
-razloži knjigovodske listine glede na:

 • kraj nastanka
 • vsebino
 • uporabo
 • obliko
knjiži nastale poslovne dogodke
 • vpisuje podatke o poslovnih dogodkih na konte glavne knjige
 • vpisuje podatke o poslovnih dogodkih na konte pomožnih knjig
 • vpisuje podatke o sredstvih, obveznostih do sredstev, stroških, odhodkih in prihodkih v knjigovodske evidence
 • uskladi po kontih razporejene podatke iz pomožnih knjig z glavno knjigo
 • pozna kontni načrt, stroškovna mesta in stroškovne nosilce

v poslovne knjige poknjiži podatke o poslovnih dogodkih iz knjigovodskih listin:

 • nastanek, zmanjšanje in popravek kratkoročnih obveznosti
 • nastanek, zmanjšanje in popravek pasivnih časovnih razmejitev
 • zalogo drobnega inventarja in dane embalaže v uporabo
 • zaračunano nabavo surovin, materiala in blaga

 

izdeluje knjigovodske obračune
 • izdeluje obračune gibanja osnovnih sredstev, denarja, obresti, obveznosti in terjatev in gibanja materiala in blaga
 • izdeluje obračune razlike v ceni pri prodaji blaga, gibanja proizvodnje in storitev, stroškov dela, amortizacije in drugih stroškov ter njihovega prenosa v odhodke oziroma zaloge in gibanja odhodkov, prihodkov in rezultata
 • izdeluje izračune gibanja kapitala
 • izdeluje obračune DDV
 • pozna obračune plač, davkov, nabav, prodaje, proizvodnje, stroškov, poslovnega izida, obresti in druge obračune v knjigovodstvu
 • pozna različne načine amortiziranja osnovnih sredstev

 

izdela knjigovodski obračun:
-izdela obračun nabave osnovnega sredstva, blagajne, obresti, kratkoročnih pasivnih in aktivnih časovnih razmejitev in prevrednotenja sredstev na tržno ceno
-izdela obračune, povezane z delom:

 • obračun plače zaposlenih
 • obračun prispevkov in povračil stroškov samostojnih podjetnikov - posameznikov
 • obračun podjemne pogodbe
 • obračun rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine

-izdela obračun amortizacije, prenosa stroškov, nabave blaga, prodaje blaga in izdelkov, poslovnega izida in razporeditev dobička in izgube ter oblikovanja rezerv iz dobička

 


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.

Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)