Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica. Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. NPK vam tako omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite ter ne izgubljate dragocenega časa za učenje tistega, kar že znate.

Postopek pridobivanja NPK se v splošnem deli na tri sklope in sicer v 1. sklopu se opravi prijava kandidata, v 2. sklopu sledi svetovanje kandidatu in priprava njegove zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja …), v 3. sklopu pa se opravlja preverjanje in potrjevanje NPK.

Če si želite pridobiti bolj obsežno znanje iz knjigovodstva in računovodstva ali bi radi celovito vodili računovodstvo v podjetjih, je ta tečaj primeren ravno za vas. Na predavanjih in vajah boste usvojili strokovna znanja in veščine s področja računovodstva, obravnavali pa boste tudi tematike s področja poslovnih financ, organizacije računovodstva in računalniškega knjigovodstva. Program zajema vse vsebine, ki jih potrebujete za pristop k izpitu za nacionalno poklicno kvalifikacijo kot Računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode.


RAČUNOVODJA

 

Brez predznanja, osnove do priprave na NPK kvalifikacijo računovodja.

 

Tečaj je namenjen

 • tako popolnim začetnikom, kot tudi tistim, ki že imajo nekaj predznanja iz računovodstva

 • tečajnikom, ki bi radi celovito vodili računovodstvo v podjetjih

 • tečajnikom, ki bi radi pristopili k izpitu za NPK-kvalifikacijo Računovodja/računovodkinja

 

Na tečaju boste spoznali

 • osnove računovodstva
 • stroškovno računovodstvo   
 • poslovodno računovodstvo
 • analiza računovodskih izkazov
 • davčno računovodstvo

 

Povzetek vsebine tečaja

Izvajanje računovodskega predračunavanja:

 • predvidevanje poslovnih tokov in stanj prihodnosti
 • izdelava in oblikovanje davčnih predračunov
 • računovodsko predvidevanje poslovnih procesov in stanj
 • pojasnjevanje računovodskih in davčnih predračunov
 • arhiviranje predračunov in povezane dokumentacije
 • poročilo o nadziranju predračunavanja
 • načela in tehnike predračunavanja
 • poslovni procesi v organizaciji in razvoj njene dejavnosti
 • okolje organizacije in pričakovane spremembe v okolju

Izvajanje računovodskega proučevanja oziroma analiziranja:

 • stanja in spremembe v poslovnih tokovih organizacije
 • oblikovanje analitičnih poročil na ravni posameznih poslovnih pojavov, organizacijskih enot, poslovnih procesov in organizacije kot celote
 • pojasnjevanje računovodskihinformacij
 • poznavanje sistema kazalnikov
 • poznavanje ocenjevanja poslovanja organizacije
 • poznavanje vpliva posameznih poslovnih funkcij v podjetju na uspešnost poslovanja
 • metode primerjanja realiziranih kategorij

Izvajanje računovodskega nadziranja:

 • izvajanje nadziranja v procesu zbiranja in obdelave podatkov ter računovodskega izvajanja in izdelave poročil s predlogi (nadziranje knjigovodenja, računovodskega predračunavanja in analiziranja)
 • poznavanje razlik med kontroliranjem, inšpiciranjem in revidiranjem

 

Trajanje tečaja

 • 200 ur

 

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja računovodsko predračunavanje
 • predvideva poslovne tokove in stanja prihodnosti
 • izdeluje in oblikuje davčne predračune
 • prikazuje računovodsko predvidevanje poslovnih procesov in stanj
 • pojasnjuje računovodske in davčne predračune
 • arhivira predračune in z njimi povezano dokumentacijo
 • poroča o nadziranju predračunavanja
 • pozna načela in tehnike predračunavanja
 • pozna poslovne procese v organizaciji in razvoj njene dejavnosti
 • pozna okolje organizacije in pričakovane spremembe v okolju

Sestavi računovodski predračun ali obračun:

 • vrednost računovodskih kategorij
 • stroškov, odhodkov, prihodkov in poslovnega izida mest odgovornosti
 • poslovnega izida celotne organizacije
 • bilance stanja celotne organizacije
 • sestavi predračun davka od dohodka pravnih oseb

 

izvaja računovodsko proučevanje oziroma analiziranje
 • ugotavlja stanja in spremembe v poslovnih tokovih organizacije
 • oblikuje analitična poročila na ravni posameznih poslovnih pojavov, organizacijskih enot, poslovnih procesov in organizacije kot celote
 • pojasnjuje računovodske informacije
 • pozna sistem kazalnikov
 • pozna ocenjevanje poslovanja organizacije
 • pozna vpliv posameznih poslovnih funkcij v podjetju na uspešnost poslovanja
 • pozna metode primerjanja realiziranih kategorij

 

izdela računovodsko in poslovno poročilo:

 • razloži pomen kazalnikov za analiziranje in opiše posamezne kazalnike
 • izbere in uredi podatke iz knjigovodskih in drugih evidenc za potrebe izdelave računovodskih poročil
 • izdela analizo poslovanja, o za celo podjetje, o za stroškovni nosilec, o za stroškovno mesto

 

izvaja računovodsko nadziranje
 • izvaja nadziranja v procesu zbiranja in obdelave podatkov ter računovodskega izvajanja in izdelave poročil s predlogi (nadziranje knjigovodenja, računovodskega predračunavanja in analiziranja)
 • pozna razliko med kontroliranjem, inšpiciranjem in revidiranjem

 

izvede računovodska dela skladno z navodili komisije:

 • ugotovi nepravilnosti pri evidentiranju knjigovodskih podatkov

 

 


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.

Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)