Tečaj je namenjen:

 • zaposlenim v računovodstvu pri posrednih proračunskih uporabnikih (javni zavodi, agencije, skladi …), začetnikom kot tudi tistim, ki bi svoje znanje želeli osvežiti, utrditi ali poglobiti,
 • direktorjem, ravnateljem, predstojnikom proračunskega uporabnika,
 • računovodskim servisom, ki vodijo računovodstvo za javne zavode,
 • osebam, ki želijo pridobiti dovolj znanja za učinkovito komunikacijo z računovodji, financerjem in zunanjimi uporabniki informacij.

 

Na tečaju boste spoznali:

 • osnove računovodstva in knjigovodstva za javni sektor,
 • zakonske posebnosti, ki jih boste razmeroma enostavno implementirali v svoje delo,
 • knjiženje najbolj pogostih in tudi bolj zapletenih poslovnih dogodkov,
 • posebnosti knjiženja pri posrednih proračunskih uporabnikih,
 • računovodski in davčni vidik javne službe in tržne dejavnosti proračunskega uporabnika,
 • vodenje evidence DDV in obračun DDV,
 • izračun odbitnega deleža DDV in nastanek pravice do odbitka DDV,
 • oproščeno dejavnost v javnem sektorju,
 • naloge in odgovornosti pripravljavcev programa dela in finančnega načrta,
 • pripravo letnega poročila in premoženjske bilance.

 

Trajanje tečaja: 50 ur (10 dni po 5 pedagoških ur)

 

Povzetek vsebine:

Splošno o računovodenju in knjigovodenju pri proračunskem uporabniku:

 • zakonske podlage za delovanje posrednega proračunskega uporabnika,
 • zakonske podlage s področja računovodstva v javnem sektorju,
 • osnovni pojmi, načela, pomen in naloge računovodstva in knjigovodstva,
 • poslovne listine in poslovne knjige,
 • organizacija in vodenje računovodstva/knjigovodstva,
 • enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
 • pravila knjiženja,
 • ekonomske kategorije: sredstva proračunskega uporabnika in obveznosti do virov sredstev,
 • posebnosti vodenja poslovnih knjig pri proračunskem uporabniku,
 • posebnosti knjiženja pri posrednih proračunskih uporabnikih (knjiženje po nastanku poslovnega dogodka in po denarnem toku),
 • letni popis,
 • računovodenje pri določenih posrednih proračunskih uporabnikih (finančni načrt, letno poročilo, premoženjska bilanca, razmejitev na javno službo in tržno dejavnost, sodila za delitev splošnih stroškov),
 • prihodki, odhodki, stroški,
 • knjiženje vseh ekonomskih kategorij.

Obračuni:

 • obračun plač in drugih osebnih prejemkov v javnem sektorju,
 • letno poročilo določenega posrednega proračunskega uporabnika (bilanca stanja s prilogami, izkaz prihodkov in odhodkov s prilogami, premoženjska bilanca),
 • branje letnega računovodskega poročila,
 • obračun davka od dohodka pravnih oseb,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • obračun amortizacije.

Davki in davčni sistem v Sloveniji:

 • davek na dodano vrednost (oproščena dejavnost, pravica do odbitka vstopnega DDV, izračun odbitnega deleža),
 • davek od dohodka pravnih oseb (razmejitev na nepridobitno in pridobitno dejavnost, sodila za delitev splošnih stroškov),
 • dohodnina.

Knjiženje najbolj pogostih in tudi bolj zapletenih poslovnih dogodkov:

 • knjiženje prejetih in izdanih računov po nastanku poslovnega dogodka in po denarnem toku,
 • časovne razmejitve,
 • osnovna sredstva (nabava, prodaja, odpisi, način pridobitve, evidentiranje sredstev v upravljanju),
 • zaloge,
 • vrste odhodkov in prihodkov (stroški materiala in storitev, stroški dela in stroški drugih osebnih prejemkov, drugi stroški, finančni in drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki),
 • knjiženje rezultata pri določenih posrednih proračunskih uporabnikih (presežek prihodkov, presežek odhodkov),
 • možnosti porabe presežka prihodkov in način pokritja presežka odhodkov,
 • ugotavljanje presežka/primanjkljaja prihodkov po denarnem toku,
 • poudarek je na praktičnem znanju v povezavi s teorijo, npr. 1/3 teorije in 2/3 praktičnih primerov.

 

Predavateljici:

Tečaj vodita predavateljici mag. Sabina Kristan in Andreja Hosta, ekonomistki, ki mata poleg večletnih izkušenj z izobraževanjem na področju računovodstva in knjigovodstva tudi praktično znanje, saj sta obe izkušeni računovodkinji, mag. Sabina Kristan tudi s področja računovodstva in financ za proračunske uporabnike.