Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica. Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. NPK vam tako omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite ter ne izgubljate dragocenega časa za učenje tistega, kar že znate.
 

Postopek pridobivanja NPK se v splošnem deli na tri sklope in sicer v 1. sklopu se opravi prijava kandidata, v 2. sklopu sledi svetovanje kandidatu in priprava njegove zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja …), v 3. sklopu pa se opravlja preverjanje in potrjevanje NPK.

 

Vodja projektov


Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
 • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu
 • Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta.
   

Merila preverjanja:

 • teoretična znanja o povezovanju managementa in projektov (področje A po SZPM)
 • usposobljenost za vodenje ljudi (področje B po SZPM)
 • usposobljenost definiranja in upravljanja organizacije projektov in podpornih informacijskih sistemov (področje C po SZPM)
 • usposobljenost za uporabo metod in tehnik projektnega menedžmenta (področje D po SZPM)
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj
 • ustrezno dokumentiranje dela
 • sistematičnost odgovorov


Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

 • seminarska naloga (60 %)
 • ustni zagovor (40 %)


Teoretična znanja kandidat dokaže na ustnem zagovoru, svojo usposobljenost pa v seminarski nalogi in na ustnem zagovoru. Poklic se prizna kandidatu, ki je obranil doktorsko disertacijo s področja projektnega managementa ali zaključil magistrski študij (VIII. stopnja), pri čemer je zaključno nalogo opravil s področja projektnega managementa.
 

V spodnji povezavi se nahaja dokument za prijavo v postopek opravljanja izpita NPK:
Prijavnica v postopek NPK vodja projekta

Več o NPK si lahko preberete na www.npk.si