EU skladi

Podjetje Micro Team, d.o.o je bil kot en izmed partner v konzorciju, izbran na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, za izvajanje operacije Pridobivanje kompetenc 2016-2019.


Cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence ciljne skupine zaposlenih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

 

V  obdobju od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2019 bomo izvajali naslednjih programe izobraževanja in usposabljanja:

 

Javno veljavni programi in usposabljanja:

 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU IP)
 • Računalniška pismenost za odrasle.


Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO programi):

 • Digitalni svet
 • E-bližnjice do javnih storitev
 • Digitalna fotografija - prvi koraki z digitalno fotografijo
 • Spoznajmo socialna omrežja
 • Pametne naprave v službi in doma
 • Avtomati v poklicnem in vsakdanjem življenju
 • Elektronsko bančništvo.

 

Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oz. certifikata (programi priprav):

 • Program priprav za pridobitev evropskega računalniškega certifikata ECDL - Windows in Internet z e-pošto ter predstavitve
 • Program priprav za pridobitev evropskega računalniškega certifikata ECDL - Word
 • Program priprav za pridobitev evropskega računalniškega certifikata ECDL - Excel
 • Program priprav na NPK vodja projektne naloge
 • Program priprav na NPK vzdrževalec cest/vzdrževalka cest.

 

Udeležba v programih je za udeležence BREZPLAČNA, saj operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.