Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
vodi poslovne knjige
 • oblikuje glavno in pomožne knjige
 • odpira in zapira poslovne knjige
 • sistematično postavi kontni načrt in ga dopolnjuje
 • sistematično postavi šifrant stroškovnih mest, stroškovnih nosilcev in druge šifrante v poslovnih knjigah
 • spremlja poslovne dogodke z razvrščanjem knjigovodskih podatkov, skladno z določenimi pravili, v različne vrste poslovnih knjig
 • pozna sistematično oblikovati kontni načrt šifrant stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev in druge šifrante
 • pozna naloge in pomen finančnega in stroškovnega knjigovodstva
 • pozna naloge knjigovodstva osnovnih sredstev
 • pozna naloge materialnega oziroma blagovnega knjigovodstva
 • pozna naloge knjigovodstva davkov

pri vodenju poslovnih knjig kandidat:
-izdela kontni načrt oziroma del kontnega načrta za:

 • gospodarske družbe
 • uporabnike enotnega kontnega načrta
 • proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje

-za primer konkretnega podjetja izdela:

 • šifrant stroškovnih mest
 • šifrant stroškovnih nosilcev

-opiše knjigovodstvo osnovnih sredstev:

 • povezava registra osnovnih sredstev z glavno knjigo
 • razliko med amortizacijo in odpisom vrednosti
 • spremljanje pridobitve in odtujitve osnovnega sredstva

-opiše razlike med materialnim, blagovnim knjigovodstvom in knjigovodstvom proizvodnje ter njihove značilnosti

zbira in ureja knjigovodske podatke

prevzema izvirne knjigovodske listine
izvaja formalno kontrolo knjigovodskih listin
izdeluje izvedene knjigovodske listine
pozna poslovne dogodke
pozna knjigovodske listine

pri urejanju knjigovodskih podatkov kandidat:
-razloži knjigovodske listine glede na:

 • kraj nastanka
 • vsebino
 • uporabo
 • obliko
knjiži nastale poslovne dogodke
 • vpisuje podatke o poslovnih dogodkih na konte glavne knjige
 • vpisuje podatke o poslovnih dogodkih na konte pomožnih knjig
 • vpisuje podatke o sredstvih, obveznostih do sredstev, stroških, odhodkih in prihodkih v knjigovodske evidence
 • uskladi po kontih razporejene podatke iz pomožnih knjig z glavno knjigo
 • pozna kontni načrt, stroškovna mesta in stroškovne nosilce

v poslovne knjige poknjiži podatke o poslovnih dogodkih iz knjigovodskih listin:

 • nastanek, zmanjšanje in popravek kratkoročnih obveznosti
 • nastanek, zmanjšanje in popravek pasivnih časovnih razmejitev
 • zalogo drobnega inventarja in dane embalaže v uporabo
 • zaračunano nabavo surovin, materiala in blaga

 

izdeluje knjigovodske obračune
 • izdeluje obračune gibanja osnovnih sredstev, denarja, obresti, obveznosti in terjatev in gibanja materiala in blaga
 • izdeluje obračune razlike v ceni pri prodaji blaga, gibanja proizvodnje in storitev, stroškov dela, amortizacije in drugih stroškov ter njihovega prenosa v odhodke oziroma zaloge in gibanja odhodkov, prihodkov in rezultata
 • izdeluje izračune gibanja kapitala
 • izdeluje obračune DDV
 • pozna obračune plač, davkov, nabav, prodaje, proizvodnje, stroškov, poslovnega izida, obresti in druge obračune v knjigovodstvu
 • pozna različne načine amortiziranja osnovnih sredstev

 

izdela knjigovodski obračun:
-izdela obračun nabave osnovnega sredstva, blagajne, obresti, kratkoročnih pasivnih in aktivnih časovnih razmejitev in prevrednotenja sredstev na tržno ceno
-izdela obračune, povezane z delom:

 • obračun plače zaposlenih
 • obračun prispevkov in povračil stroškov samostojnih podjetnikov - posameznikov
 • obračun podjemne pogodbe
 • obračun rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine

-izdela obračun amortizacije, prenosa stroškov, nabave blaga, prodaje blaga in izdelkov, poslovnega izida in razporeditev dobička in izgube ter oblikovanja rezerv iz dobička

 


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.